Mgr. Andrea Legényová


Právne služby - Registrácia spoločnosti

Právne služby

Obchodné právo a právo obchodných spoločností, Občianske právo, Rodinné právo, Dedičské právo

Založenie spoločnosti

Pri poskytovaní právneho zastúpenia využívame elektronické služby podľa zákona o e-Governmente

Poskytnutie sídla spoločnosti

Virtuálne sídlo v sebe obsahuje nasledovné služby: označenie sídla a príjem pošty.

Mgr. Andrea Legényová - Právne služby - Registrácia spoločnosti

Mgr. Andrea Legényová

Vyštudovala som Právnickú fakultu na Masarykovej univerzite v Brne.

Byť advokátkou je pre mňa poslaním. Pochádzam z rodiny, kde obaja moji rodičia pracovali v sfére práva, takže som od malička fungovala medzi 'zákonmi a paragrafmi'.

Právo robím už dlho a stále na sebe pracujem, aby som sa vo svojom odbore zdokonalila a pomáhala svojim klientom efektívnejšie.

Považujú ma za morálneho a empatického človeka, ochotného pomôcť veľakrát aj nezištne.

V práve sú mojou srdcovkou majetkové spory a korporátne právo, na ktoré sa špecializujem.

Prax: 19 rokov (16 rokov ako advokát)

Právne služby


Poskytujeme právne služby v nasledovných oblastiach práva

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností a organizačných zložiek

Podrobnosti

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

 • zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností a organizačných zložiek
 • zmeny v zapísaných údajoch obchodných spoločností v obchodnom registri SR (najmä zmeny štatutárnych orgánov, prevod obchodných podielov, zmena obchodného mena alebo sídla, zníženie alebo zvýšenie základného imania a pod.)
 • zlučovanie, splynutie, rozdelenie, zrušenie alebo likvidácia obchodných spoločností
 • vyhotovenie a analýza rôznych typov obchodnoprávnych zmlúv a listín
 • zastupovanie podnikateľov a obchodných spoločností pred súdmi a inými štátnymi orgánmi pri uplatňovaní si ich nárokov podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov obchodného práva
 • zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Občianske právo

vyhotovenie alebo analýza rozličných typov občianskoprávnych zmlúv v spojitosti s prípadným využitím zabezpečovacích inštitútov záväzkového práva (zmluvná pokuta, ručenie a pod.)

Podrobnosti

Občianske právo

 • vyhotovenie alebo analýza rozličných typov občianskoprávnych zmlúv v spojitosti s prípadným využitím zabezpečovacích inštitútov záväzkového práva (zmluvná pokuta, ručenie a pod.)
 • ochrana práv spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie fyzických alebo právnických osôb pred súdmi a inými štátnymi orgánmi v konaniach upravených podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku

Rodinné právo

právne poradenstvo najmä pri rozvode manželstva, úprave práv a povinností k maloletým deťom, určovanie alebo zapretie rodičovstva a iným upraveným v zákone o rodine

Podrobnosti

Rodinné právo

 • právne poradenstvo najmä pri rozvode manželstva, úprave práv a povinností k maloletým deťom, určovanie alebo zapretie rodičovstva a iným upraveným v zákone o rodine
 • uplatňovanie nárokov na výživné

Dedičské právo

spísanie listín súvisiacich s dedením (závet, listiny o vydedení a pod.)

Podrobnosti

Dedičské právo

 • spísanie listín súvisiacich s dedením (závet, listiny o vydedení a pod.)
 • zastupovanie a poradenstvo pri dedičskom konaní

Konkurzné a reštrukturalizačné právo

riešenie otázky vyhlásenia konkurzu právnických osôb

Podrobnosti

Konkurzné a reštrukturalizačné právo

 • riešenie otázky vyhlásenia konkurzu právnických osôb
 • zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach

Uplatňovanie pohľadávok

mimosúdne a súdne vymáhanie neuhradených pohľadávok od zaslania predžalobnej výzvy, cez súdne konanie až po prípadné exekučné konanie voči povinnému dlžníkovi

Podrobnosti

Uplatňovanie pohľadávok

 • mimosúdne a súdne vymáhanie neuhradených pohľadávok od zaslania predžalobnej výzvy, cez súdne konanie až po prípadné exekučné konanie voči povinnému dlžníkovi
 • poskytovanie právneho zastúpenia v upomínacom konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

Exekúcie

vypracovanie návrhov na exekúciu

Podrobnosti

Exekúcie

 • vypracovanie návrhov na exekúciu
 • vypracovanie námietok proti uzneseniu o začatí exekúcie,
 • vypracovanie návrhu na odklad výkonu exekúcie a návrhov na zastavenie exekúcie,
 • konzultácie a poskytovanie procesných prostriedkov pre účastníkov exekučného konania,
 • ochranu spotrebiteľov v exekučnom konaní.

Pracovné právo

právna pomoc pre zamestnávateľov alebo zamestnancov pri riešení otázok pracovnoprávnych vzťahoch

Podrobnosti

Pracovné právo

 • právna pomoc pre zamestnávateľov alebo zamestnancov pri riešení otázok pracovnoprávnych vzťahoch
 • príprava alebo analýza pracovnoprávnych zmlúv, výpovedí a pod.
 • zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov

Správne právo

zastupovanie klientov v správnych konaniach (najmä v katastrálnych konaniach, stavebných konaniach, konaniach o priestupkoch, konaniach vo veciach sociálneho zabezpečenia a pod.) pred orgánmi verejnej správy

Podrobnosti

Správne právo

 • zastupovanie klientov v správnych konaniach (najmä v katastrálnych konaniach, stavebných konaniach, konaniach o priestupkoch, konaniach vo veciach sociálneho zabezpečenia a pod.) pred orgánmi verejnej správy
 • zastupovanie klientov pred správnym súdom vo veciach správneho súdnictva podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (najmä správne žaloby v sociálnych veciach, vo veciach správneho trestania, žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy a pod.)

Trestné právo

obhajoba obvineného v trestnom konaní

Podrobnosti

Trestné právo

 • obhajoba obvineného v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní a uplatňovanie jeho nárokov

Register partnerov verejného sektora

komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora

Podrobnosti

Register partnerov verejného sektora

 • komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora.
 • monitorovanie legislatívnych zmien v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora.
 • posúdenie zákonnej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora.

Založenie spoločnosti

Pri poskytovaní právneho zastúpenia využívame elektronické služby podľa zákona o e-Governmente

Založenie firmy ( obchodnej spoločnosti):

Naša advokátska kancelária vám poskytuje celkový servis pri zakladaní obchodných spoločností na celom území Slovenskej republiky s tým, že v prípade záujmu vám vieme poskytnúť aj tzv.virtuálne sídlo a všetky služby s tým súvisiace.

Podnikať prostredníctvom s.r.o. nebolo nikdy tak jednoduché! Oproti podnikaniu prostredníctvom SZČO ušetríte na odvodoch a nenesiete ako spoločník žiadne riziko na svojom osobnom majetku. Spoločník v s.r.o, totiž ručí len do výšky nesplateného vkladu na základnom imaní.


Ďalšie informácie a ceny
Mgr. Andrea Legényová - Právne služby - Registrácia spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Mgr. Andrea Legényová - Právne služby - Registrácia spoločnosti

Poskytnutie sídla spoločnosti - virtuálne sídlo (mesačne): od 30 €

 Virtuálne sídlo v sebe obsahuje nasledovné služby: označenie sídla a príjem pošty. Prenájom registračného sídla znamená poskytnutie adresy pre Vašu spoločnosť. Túto adresu budete mať zapísanú v obchodnom registri, na živnostenských listoch a budú Vám na ňu doručované všetky poštové zásielky.

 Pri registrácii tzv.virtuálneho sídla vám odpadajú náklady spojené s prenájmom kancelárskych priestorov a máte vždy istotu, že na 'vašej' adrese budete vždy zastihnuteľný.

 V prípade záujmu vám vieme poskytnúť plne vybavené kancelárske priestory s kuchynkou a toaletou ako aj servis v podobe asistentiek. Pozrite si naše výhodné balíčky služieb.

 Podmienkou registrácie spoločnosti na adrese virtuálneho sídla je úhrada poplatku za vybratý balíček a to na 6 mesiacov vopred!

VÝHODNÉ BALÍČKY SLUŽIEB:

BALÍČEK BASIC

za cenu 30 Eur mesačne
Balíček Basic v sebe zahŕňa základné registračné sídlo, označenie sídla, príjem a preposielanie pošty 1x mesačne v rámci SR

BALÍČEK GOLD

za cenu 40 Eur mesačne
Balíček Gold v sebe zahŕňa základné registračné sídlo, označenie sídla, príjem a preposielanie pošty 1x týždenne v rámci SR, poskytnutie priestorov (plne vybavená a zariadená kancelária) na firemné účely 1 x mesačne na 4 hodiny

BALÍČEK PREMIUM

za cenu 50,-Eur mesačne
Balíček Prémium v sebe zahŕňa základné registračné sídlo, označenie sídla, príjem a preposielanie pošty neobmedzene v rámci SR, zriadenie telefónneho a faxové čísla a príjem hovorov a faxov, preposielanie faxových správ, poskytnutie priestorov (plne vybavená a zariadená kancelária) na firemné účely 2 x mesačne na 4 hodiny, poskytnutie asistenčných služieb počas prenájmu priestorov


KU KAŽDÉMU BALÍČKU MÁTE MOŽNOSŤ VYUŽIŤ AJ ZVÝHODNENÚ CENU ZA VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA !!!
KONTAKTUJTE NÁS MAILOM PRE VIAC INFO!!!

Mgr. Andrea Legényová - Právne služby - Registrácia spoločnosti

Povolenie na pobyt

Zabezpečíme pre Vás nasledovné služby:

 • Povolenie na pobyt pre občanov tretích krajín (mimo EU),
 • Povolenie na pobyt pre občanov EU, Švajčiarska, Nórska,
 • Zdravotnú prehliadku,
 • Prihlásenie do Zdravotnej / Sociálnej poisťovne,
 • Úradné preklady, Apostile,
 • Vodičský preukaz

Registrácia pobytu cudzinca na území SR

Cudzincom s občianstvom z/alebo mimo Európskej únie  a Európskeho hospodárskeho priestoru vieme zabezpečiť kompletný servis pri zabezpečení získania pobytu v Slovenskej republike. Na udelenie týchto povolení nie je právny nárok, takže môže nastať situácia, že štátne orgány odmietnu pobyt udeliť. V prípade záujmu vám vieme sprostredkovať aj možnosť vyhľadať vhodné miesto na registráciu pobytu.

Komunikujeme plynule v maďarskom a anglickom jazyku.

Obsah služby:

1. Komplexné poradenstvo 

2. Vyplnenie žiadosti, nájomnej zmluvy, zabezpečenie a skompletizovanie príloh

3. Asistencia na cudzineckej polícii /v prípade záujmu aj možnosť prepravy/ 

4. Asistenčné služby podľa potreby (zabezpečenie mobilného operátora, zdravotnej starostlivosti, veterinára, školských zariadení a pod.)


Mgr. Andrea Legényová - Právne služby - Registrácia spoločnosti
Mgr. Andrea Legényová - Právne služby - Registrácia spoločnosti

TERAZ VÝHODNÁ CENA 300,-EUR pre osoby z EU !!!

Prechodný pobyt Vás oprávňuje zdržiavať sa na území SR a cestovať do zahraničia a späť v období, na aké vám bol udelený. Udeľuje sa vždy iba na jeden konkrétny účel, iba výnimočne ste na jeho základe oprávnený vykonávať aj iné činnosti.

Môže byť udelený na  účel podnikania, zamestnania, štúdia, osobitnej činnosti (lektorskej, športovej, umeleckej, dobrovoľníckej činnosti a  pod.), výskumu a vývoja, zlúčenia rodiny, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, môže byť udelený osobe s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí alebo osobe s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ.

Prechodným pobytom je aj modrá karta EÚ. Prechodný pobyt môže byť prvýkrát udelený na rôzne dlhý čas, v závislosti od účelu pobytu a môže byť opakovane predlžovaný.

Nižšie sú uvedené najviac využívané typy pobytov.

Prechodný pobyt na účel podnikania

Takmer každá zárobková činnosť, ktorú chcete na Slovensku vykonávať mimo zamestnania, sa považuje za podnikanie a musíte na ňu získať oprávnenie. Najbežnejším spôsobom je podnikanie:

• na základe živnostenského oprávnenia ako živnostník (ako fyzická osoba),
• prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (ako právnická osoba).

Prechodný pobyt na účel zamestnania

Ak ste štátnym príslušníkom tretej krajiny a chcete pracovať na Slovensku, musíte splniť viaceré podmienky. To, akým spôsobom sa môžete zamestnať, závisí od viacerých skutočností ako typ práce, ktorú chcete vykonávať, typ pobytu, dĺžka trvania vášho zamestnania na Slovensku a pod.

Prechodný pobyt na účel zlúčenie s rodinou

Možné získať do skončenia platnosti pobytu cudzinca, ku ktorému si uplatňuje právo na zlúčenie rodiny, najviac na 5 rokov.

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny možno udeliť cudzincovi, ktorý je:

• rodinným príslušníkom cudzinca s trvalým alebo prechodným pobytom,
• príbuzným v priamom vzostupnom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov alebo
• závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy.

Kontakt

Az űrlap elküldésével hozzájárulsz az adatait kezeléséhez. Részletes leírás az Adatkezelési tájékoztatóban

Contact

JA Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš, Slovakia
info.legenyova@gmail.com
+421 905 358 012, +3620-396-4017

Prosím, neváhajte ma kontaktovať.