Založenie firmy ( obchodnej spoločnosti)

Naša advokátska kancelária vám poskytuje celkový servis pri zakladaní obchodných spoločností na celom území Slovenskej republiky s tým, že v prípade záujmu vám vieme poskytnúť aj tzv.virtuálne sídlo a všetky služby s tým súvisiace.

Podnikať prostredníctvom s.r.o. nebolo nikdy tak jednoduché! Oproti podnikaniu prostredníctvom SZČO ušetríte na odvodoch a nenesiete ako spoločník žiadne riziko na svojom osobnom majetku. Spoločník v s.r.o, totiž ručí len do výšky nesplateného vkladu na základnom imaní.

V prípade záujmu vám zabezpečíme všetky listiny potrebné k založeniu spoločnosti s ručeným obmedzením, akciovej spoločnosti, družstva, komanditnej spoločnosti alebo verejnej obchodnej spoločnosti.

 Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jeden alebo niekoľko spoločníkov, maximálne 50 spoločníkov. Za záväzky spoločnosti ručia všetci spoločníci obmedzene, iba do výšky svojho nesplateného vkladu. Vklad musia zložiť vopred a musí byť spolu minimálne 5 000 €. Vklad každého spoločníka musí byť aspoň 750 €. Najvyšším orgánom s.r.o. je valné zhromaždenie, tvorené zo spoločníkov.   Štatutárnym zástupcom spoločnosti je konateľ, ktorý zatupuje a koná v mene spoločnosti. šte pred vznikom s.r.o. (podaním návrhu na zápis do obchodného registra) sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30 %. To znamená, že každý spoločník musí zložiť prvú splátku minimálne 30 % z celého jeho peňažného vkladu, a to ešte pred zápisom s.r.o. do obchodného registra (napr. ak je celkový peňažný vklad spoločníka vo výške 3 000 eur, prvá splátka musí byť najmenej v sume 900 eur). Spoločenská zmluva však môže určiť aj vyššiu minimálnu hranicu splatenia vkladov pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra (napr. 60 %). Nepeňažný vklad musí byť celý splatený pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra. Celková hodnota splatených peňažných vkladov a nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50 % z minimálnej výšky základného imania (teda 2 500 eur).  Zvyšok základného imania treba splatiť najneskôr do piatich rokov od vzniku s.r.o. (prípadne v lehote určenej v spoločenskej zmluve).

Akciová spoločnosť ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Akcionári za záväzky spoločnosti neručia. Základné imanie a.s. je min. 25 000 €. Imanie je rozdelené na určitý počet podielov – akcií a tie vlastnia jednotliví akcionári. Zakladatelia akciovej spoločnosti predávajú akcie, čím získavajú kapitál. O dôležitých veciach spoločnosti sa rozhoduje hlasovaním na valnom zhromaždení akcionárov. Hlas akcionára na valnom zhromaždení má váhu zodpovedajúcu počtu akcií, ktoré vlastní. Dozor nad činnosťou akciovej spoločnosti vykonáva dozorná rada.

Družstvo je spoločenstvom neuzavretým v počte osôb za účelom podnikania a zaisťovania hospodárskych, sociálnych, prípadne iných potrieb svojich členov

Verejná obchodná spoločnosť vzniká združením minimálne dvoch spoločníkov. Spoločníci ručia za jej záväzky celým svojím majetkom. V.o.s. môžu založiť aj fyzické aj právnické osoby. Spoločníci podnikajú pod spoločným obchodným menom, ktoré musí obsahovať označenie „v.o.s.“ a ak obchodným menom je meno spoločníka, pridá sa k nemu „ a spol.“. Riadiť a zastupovať spoločnosť môže každý zo spoločníkov. Je možné sa aj dohodnúť, koho vedením spoločnosti poveria.

Komanditná spoločnosť združuje dva druhy spoločníkov – komplementárov a komanditistov. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene celým svojím majetkom. Komanditisti ručia za záväzky spoločnosti obmedzene, len do výšky svojho kapitálového vkladu. Len komplementári môžu riadiť a zastupovať spoločnosť a majú vyšší podiel na zisku spoločnosti.  

V cene založenia sro je zahrnuté:

 - spracovanie všetkých listín, dokumentov pre Živnostenský register a vybavenie Živnostenského listu

 - spracovanie všetkých listín, dokumentov pre Obchodný register 

 - spísanie súhlasu vlastníka nehnuteľností so zápisom sídla spoločnosti do Obchodného registra

 - podanie návrhu na zápis sro do Obchodného registra 

 - súdny poplatok pre Obchodný register (150,- Eur) 

 - registrácia na daňovom úrade k dani z príjmov, Ceny za tieto právnej služby sú v závislosti od právnej formy, od organizačnej štruktúry, od prepojenia a od spolupráce klienta nasledovné: 

založenie sro (s.r.o.): od 399 €  

založenie vos (v.o.s.): od 399 €

založenie ks (k.s.): od 499 €

​Predaj existujúcej (ready made sro) spoločnosti:

s.r.o. neplatiteľ DPH: od 500 €

s.r.o. platiteľ DPH: od 2500 €

Cena neobsahuje daň z pridanej hodnoty vo výške 20%.

V cene založenia sro nie je zahrnutý poplatok za overenie podpisov spoločníka-konateľa.
Hlavná stránka